อำเภอเชียงยืน

   อำเภอเชียงยืน

 
                       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2501 กระทรวงมหาดไทยได้แยกตำบลกู่ทอง ตำบลเชียงยืน ตำบลชื่นชม และตำบลหนองซอน ออกจากอำเภอกันทรวิชัย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเชียงยืน และได้ฐานะอำเภอเมื่อวันที่ 11 ธันวาคา 2503 ประมาณปี พ.ศ.2436 มีราษฎรหนองโป่ง แขวงเมืองร้อยเอ็ด ได้อพยพมาทำมาหากินใกล้หนองน้ำแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตสุขาภิบาลเชียงยืน(ปัจจุบัน) เป็นหมู่บ้านชื่อ "หมู่บ้านยางคำ" โดยมี นายศรีสุนนท์ เป็นนายบ้าน ขึ้นอยู่ในเขตปกครอง แขวงหนองซอนเมืองกาฬสินธุ์ ต่อมามีประชากรอพยพมาเพิ่มอีกจำนวนมากขึ้น ไม่สามารถขยายเขตหมู่บ้านออกไปอีก เพราะมีทุ่งนาล้อมรอบทุกด้านประกอบกับประชาชนในหมู่บ้านมีความเห็นว่า มีป่าอันเป็นที่กว้างขวาง ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านใกล้หนองน้ำใหญ่ชื่อว่า หนองเชียงยืน เป็นทำเลที่ตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่(สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองเมืองหนึ่งในสมัยขอมเรืองอำนาจอยู่ในภูมิภาคแถบนี้แล้วร้างไป เพราะมีผู้ขุดพบเศษกระเบื้องดินเผาและอิฐโบราณสมัยขอมในบริเวณหนองเชียงยืนอยู่เสมอ) และตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่า บ้านเชียงยืนมาจนกระทั่งปัจจุบัน
 
                      เมื่อชุมชนนี้ใหญ่ขึ้น และมีหมู่บ้านมากขึ้นทางราชการจึงตั้งให้เป็นตำบลเชียงยืน อยู่ในเขตปกครองของอำเภอโคกพระ( ปัจจุบันชื่ออำเภอกันทรวิชัย) จังหวัดมหาสารคาม เมื่อปีพ.ศ.2492 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกเขตการปกครองตำบลเชียงยืนออกเป็น 3 ตำบล ขึ้นอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ตำบลเชียงยืน  ตำบลชื่นชม ตำบลกู่ทองครั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2501 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งเขตการปกครองของอำเภอกันทรวิชัยออกเป็นกิ่งอำเภอเชียงยืน ประกอบด้วย 4 เขตตำบล ดังนี้ ตำบลเชียงยืน ตำบลชื่นชม ตำบลกู่ทอง ตำบลหนองซอน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2502 กระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะ กิ่งอำเภอเชียงยืนขึ้นเป็นอำเภอเชียงยืน มาถึงทุกวันนี้
 
                      คำขวัญอำเภอเชียงยืน คือ เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง
 
 
 
 
Print This Page
  
Loading
  Online Users      
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.taksilanakhon.com

"มหาสารคาม"
เมืองมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
พยัคฆภูมิพิสัย
กุดรัง
วาปีปทุม
บรบือ
ยางสีสุราช
ชื่นชม
โกสุมพิสัย
นาดูน
เชียงยืน
นาเชือก
สมาชิก Log in
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืม รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
จุดเด่นมหาสารคามในความเห็นคุณ
ท่องเที่ยว
การศึกษา
น้ำใจผู้คน
สงบน่าอยู่
วัฒนธรรมประเพณี
การเกษตร
การค้าการลงทุน
น้ำแร่ธรรมชาติ แหล่งภูพาน ภูพานทอง
ไร่ภูพานรีสอร์ท อ.ภูพาน จ.สกลนคร
สามล้อ ธำรงค์ไทย อ.บรบือ

โฆษณา"ฟรี"..เพื่อธุรกิจของคนตักสิลานคร 60x120px สนใจติดเว็บลิงค์..ที่นี่